Algemene voorwaarden

Inschrijven 8-weekse aandachttraining, compassietraining en andere afgeleide trainingen w.o. meditatiedagen en -weekenden.

 • U schrijft zich in voor de training door zich aan te melden voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek voor een van de trainingen. U kunt hiertoe het formulier invullen op de website (sense-aandachttraining.nl), een mail sturen (info@minderstress.nl) of telefonisch een afspraak maken (050-5490900). Een medewerker van Sense aandachttraining neemt dan contact met u op om een afspraak in te plannen.
 • Besluit u na het kennismakingsgesprek om deel te gaan nemen aan de training, dan ontvangt u een deelnamecontract. Deze dient volledig en ondertekend door de deelnemer ingeleverd te worden bij Sense aandachttraining. U ontvangt hiervan een kopie.
 • Hierna ontvangt de deelnemer de factuur. Inbegrepen bij de deelnameprijs zijn: het complete lesmateriaal, koffie/thee, lunch op de stiltedag. Het factuurbedrag dient voor aanvang van de training te zijn voldaan of anders binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Een aantal dagen voor aanvang van de training ontvangt u de zg. praktische informatie voor de training.
 • Rommy Hutting (vertegenwoordiger van Sense aandachttraining) is gecertificeerd Mindfulnesstrainer (VMBN, categorie 1) en Compassietrainer en staat als therapeut ingeschreven bij het NVPA en RBCZ.

Incompany opleiding

Het is ook mogelijk de 8-weekse aandachttraining, compassietraining of een andere afgeleide mindfulnesstraining als een incompany training samen te stellen. De incompany trainingen worden qua inhoud en organisatie volledig afgestemd op uw wensen. Voorafgaande aan de opleiding organiseren we een intakegesprek met zowel de opdrachtgever als een of meerdere cursisten. Met de informatie uit de intake, stellen we de inhoud van de incompany training samen.

Open inschrijving beroepsscholing

Sense biedt diverse trainingen aan als bij- en nascholing. Hiervoor geldt dezelfde inschrijvingsprocedure als bij de 8-weekse aandachttraining.

Totstandkoming van de overeenkomst incompany opleiding De overeenkomst tussen Sense aandachttraining en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde offerte opdrachtformulier.

Bewijs van deelname Op verzoek van de opdrachtgever kunnen wij een ‘bewijs van deelname’ verzorgen.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de door Sense aandachttraining uitgegeven werkboek of ander trainingsmateriaal berust bij Sense aandachttraining, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sense aandachttraining is het niet toegestaan kopieën te maken of te laten maken van de cd’s en het werkboek of ander trainingsmateriaal.

Aansprakelijkheid

Sense aandachttraining heeft een inspanningsverplichting alle door haar aangeboden scholing naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Sense aandachttraining sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van Sense, de locatie van opdrachtgever en op locatie van derden waar de scholing plaatsvindt, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

Om de kwaliteit van de scholing te bewaken, zal indien nodig, Sense aandachttraining inhoudelijke wijzigingen aanbrengen in het scholingsprogramma. Een en ander zal in overleg met de opdrachtgever worden besproken.

Geheimhouding

De medewerkers van Sense aandachttraining zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht beschermt uw privacy. De door u
aan ons verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

In principe valt alle informatie waarover wij beschikken over een persoon of organisatie onder de geheimhoudingsplicht. Deze informatie wordt niet aan anderen bekendgemaakt. De geheimhouding geldt ook voor onze medewerkers onderling.

Klachten

Eventuele klachten over de door Sense geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering hiervan, mondeling of schriftelijk en gemotiveerd aan Sense kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting

Meer informatie vindt u in de klachtenprocedure.

Betaling

De betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen van factuurdatum.

CRKBO

Sense aandachttraining is ingeschreven bij het CRKBO en is daarmee vrijgesteld van btw op de Aandachttrainingen.

Annuleringsregeling

U heeft 14 dagen na ondertekenen van de overeenkomst nog tijd om kosteloos af te zien van de training. Daarna gelden onderstaande afspraken:

 • binnen 4 tot 2 weken voor aanvang van de training: 25% van de deelname/scholingskosten;
 • binnen 2 weken voor aanvang van de training: 100% van de deelname/scholingskosten;
 • wanneer u verhinderd bent om op de overeengekomen datum aan de training deel te nemen, kunt u uw inschrijving
  eenmalig laten verplaatsen naar eenzelfde training met een latere startdatum.
  Het wijzigen van de inschrijving is mogelijk tot drie weken (15 werkdagen) vóór
  de startdatum van de training. De administratiekosten van deze wijziging zijn €
  25,-. Verplaatsing van deelname naar een zelfde training met een latere
  startdatum is alleen mogelijk wanneer er voor die training nog deelnameplaatsen
  vrij zijn.
 • tot 7 dagen voor aanvang van de Stiltedag kan de deelnemer éénmalig kosteloos doorschuiven naar een volgende stiltedag.
 • Indien de trainer uitvalt wordt gestreefd naar adequate vervanging. Als vervanging niet lukt wordt in overleg met de deelnemers een nieuwe datum voor de bijeenkomst vastgesteld.
 • Bij het niet nakomen van een verplichting uit deze overeenkomst is een deelnemer/opdrachtgever in gebreke. Vanaf de vervaldag is Sense aandachttraining gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. De deelnemer/opdrachtgever is dan zowel de rechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten bovenop het totale bedrag van de opleidingskosten verschuldigd.